en:docs:os2:modules:rexxapi

Please help to find info about enries marked as No info

REXXAPI

Ordinal Name Desc Status
1 RexxCreateQueue
2 RexxDeleteQueue
3 RexxAddQueue
4 RexxPullQueue
5 RexxQueryQueue
6 RexxRegisterSubcomDll
7 RexxRegisterSubcomExe
8 RexxQuerySubcom
9 RexxDeregisterSubcom
10 RexxLoadSubcom
11 RexxRegisterExitDll
12 RexxRegisterExitExe
13 RexxDeregisterExit
14 RexxQueryExit
15 RexxCallExit
16 RexxCallSubcom
17 RexxRegisterFunctionDll
18 RexxRegisterFunctionExe
19 RexxDeregisterFunction
20 RexxQueryFunction
21 RexxCallFunction
22 RexxAddMacro
23 RexxDropMacro
24 RexxClearMacroSpace
25 RexxLoadMacroSpace
26 RexxQueryMacro
27 RexxReorderMacro
28 RexxSaveMacroSpace
29 RexxExecuteMacroFunction
30 RXMACROLOAD Load functions into Macrospace
31 RXMACROSAVE Save functions in Macrospace
32 RXSUBCOMLOAD Load subcommand environment
33 RXMACRODROP Delete function from Macrospace
34 RXEXITQUERY Query system exit environment name
35 RXMACROERASE Erase functions from Macrospace
36 RXSUBCOMDROP Deregister Subcommand Environment
37 RXMACROQUERY Search for function in Macrospace
38 RXMACROCHANGE Change or Add function to Macrospace
39 RXSUBCOMQUERY Query subcommand environment name
40 RXFUNCTIONCALL Call function
41 RXEXITREGISTER Register system exit environment
42 RXMACROREORDER Change search order in Macrospace
43 RXSUBCOMEXECUTE Send commands to subcommand environment
44 RXSUBCOMREGISTER Register subcommand environment
45 RXFUNCTIONQUERY Query list of functions
46 RXFUNCTIONREGISTER Register function
47 RXEXITDROP Deregister system exit environment
48 RXFUNCTIONDEREGISTER Remove function